Şəxsi məlumatların emalı siyasəti

Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı siyasət

1. Ümumi müddəalar

Bu fərdi məlumatların emalı siyasəti 27 iyul 2006-cı il tarixli Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 152-FZ nömrəli "Fərdi məlumatlar haqqında" (bundan sonra Fərdi məlumatlar haqqında Qanun) və VPNMAG (bundan sonra Operator) tərəfindən qəbul edilən fərdi məlumatların emalı və fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyən edir.

1.1. Operator öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ən mühüm məqsəd və şərt kimi onun şəxsi məlumatlarının işlənilməsi zamanı insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən şəxsi həyatın toxunulmazlığına, şəxsi və ailə sirlərinə dair hüquqların qorunmasını qarşıya qoyur.

1.2. Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Operatorun siyasəti (bundan sonra Siyasət) Operatorun https://vpnmag.ru vebsaytına daxil olanlar haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlara şamil edilir.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı - kompüter texnologiyasından istifadə edərək fərdi məlumatların emalı.

2.2. Fərdi məlumatların bloklanması fərdi məlumatların işlənməsinin müvəqqəti dayandırılmasıdır (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emalın zəruri olduğu hallar istisna olmaqla).

2.3. Veb sayt https://vpnmag.ru şəbəkə ünvanında İnternetdə mövcudluğunu təmin edən qrafik və məlumat materialları, habelə kompüter proqramları və verilənlər bazaları toplusudur.

2.4. Fərdi məlumatların informasiya sistemi verilənlər bazalarında və informasiya texnologiyalarında olan fərdi məlumatların və onların işlənməsini təmin edən texniki vasitələrin məcmusudur.

2.5. Şəxsi məlumatların şəxsiyyətsizləşdirilməsi - əlavə məlumatdan istifadə etmədən fərdi məlumatların konkret İstifadəçiyə və ya fərdi məlumatların digər subyektinə məxsusluğunu müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlər.

2.6. Fərdi məlumatların emalı - avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya bu cür vasitələrdən istifadə etmədən fərdi məlumatlarla, o cümlədən toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) ilə həyata keçirilən hər hansı hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) toplusu; şəxsi məlumatların çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.

2.7. Operator - fərdi məlumatların emalının təşkilini və/və ya həyata keçirilməsini müstəqil və ya digər şəxslərlə birgə həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların emalı məqsədlərini, aparılacaq fərdi məlumatların tərkibini müəyyən edən dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs. işlənmiş, şəxsi məlumatlar ilə həyata keçirilən hərəkətlər (əməliyyatlar).

2.8. Şəxsi məlumatlar - https://vpnmag.ru saytının konkret və ya müəyyən edilmiş İstifadəçisinə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat.

2.9. Fərdi məlumatların subyekti tərəfindən yayılmasına icazə verilmiş fərdi məlumatlar - fərdi məlumatlar, fərdi məlumatların subyekti tərəfindən paylanması üçün icazə verilmiş fərdi məlumatların işlənməsinə razılıq verməklə fərdi məlumatların subyekti tərəfindən təmin edilən qeyri-məhdud sayda şəxslərə giriş. Fərdi məlumatlar haqqında qanunla müəyyən edilmiş qaydada (bundan sonra fərdi məlumatlar).paylanmasına icazə verilmiş məlumatlar).

2.10. İstifadəçi - https://vpnmag.ru saytına hər hansı bir ziyarətçi.

2.11. Fərdi məlumatların verilməsi - fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər.

2.12. Fərdi məlumatların yayılması - fərdi məlumatların qeyri-müəyyən sayda şəxslərə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsinə) və ya fərdi məlumatların qeyri-məhdud sayda şəxslərə tanış edilməsinə, o cümlədən şəxsi məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsinə, məlumatda yerləşdirilməsinə yönəlmiş hər hansı hərəkətlər. və telekommunikasiya şəbəkələri və ya şəxsi məlumatlara hər hansı başqa şəkildə girişin təmin edilməsi.

2.13. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi fərdi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsidir.

2.14. Fərdi məlumatların məhv edilməsi - fərdi məlumatların məlumat sistemində və/və ya fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarında fərdi məlumatların məzmununun sonrakı bərpasının mümkünsüzlüyü ilə fərdi məlumatların geri qaytarıla bilməyəcək şəkildə məhv edilməsi ilə nəticələnən hər hansı hərəkətlər.

3. Operatorun əsas hüquq və vəzifələri

3.1. Operatorun hüququ var:

— fərdi məlumat subyektindən etibarlı məlumat və/və ya şəxsi məlumatları ehtiva edən sənədləri almaq;

— fərdi məlumatların subyekti fərdi məlumatların emalına razılığını geri götürdüyü, habelə fərdi məlumatların emalının dayandırılması barədə sorğu göndərdiyi halda, Operator fərdi məlumatların subyektinin razılığı olmadan fərdi məlumatların işlənməsini davam etdirmək hüququna malikdir. “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda;

— Fərdi məlumatlar haqqında qanunda və ya digər federal qanunlarda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Fərdi məlumatlar haqqında Qanunda və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və kifayət qədər tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil olaraq müəyyən etmək.

3.2. Operator borcludur:

— şəxsi məlumatların subyektinə onun tələbi ilə şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat vermək;

- Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada fərdi məlumatların işlənməsini təşkil etmək;

— Fərdi Məlumatlar haqqında Qanunun tələblərinə uyğun olaraq fərdi məlumat subyektləri və onların qanuni nümayəndələrinin sorğu və sorğularına cavab vermək;

— şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana bu orqanın tələbi ilə belə sorğunun alındığı tarixdən 10 gün müddətində zəruri məlumatları təqdim etmək;

— şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Siyasətə məhdudiyyətsiz girişi dərc etmək və ya başqa şəkildə təmin etmək;

— fərdi məlumatların icazəsiz və ya təsadüfi əldə edilməsindən, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılmasından, təqdim edilməsindən, yayılmasından, habelə fərdi məlumatlarla bağlı digər qanunsuz hərəkətlərdən qorunması üçün hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlər görmək;

— “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda fərdi məlumatların ötürülməsini (yayılmasını, verilməsini, əldə edilməsini) dayandırmaq, fərdi məlumatların işlənməsini dayandırmaq və məhv etmək;

— Fərdi məlumatlar haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4. Fərdi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri

4.1. Fərdi məlumatların subyektləri aşağıdakı hüquqlara malikdir:

- federal qanunlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı məlumat almaq. Məlumat fərdi məlumatların subyektinə Operator tərəfindən əlçatan formada verilir və bu fərdi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsasların mövcud olduğu hallar istisna olmaqla, digər fərdi məlumat subyektlərinə aid şəxsi məlumatları ehtiva etməməlidir. Məlumatların siyahısı və onların əldə edilməsi qaydası “Fərdi məlumatlar haqqında” qanunla müəyyən edilir;

— şəxsi məlumatların natamam, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qeyri-qanuni yolla əldə edildiyi və ya göstərilən emal məqsədi üçün zəruri olmadığı halda operatordan şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsini, bloklanmasını və ya məhv edilməsini tələb etmək, habelə onların hüquqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirləri görmək; ;

— malların, işlərin və xidmətlərin bazarda təşviqi üçün fərdi məlumatların işlənilməsi zamanı əvvəlcədən razılıq şərtini irəli sürmək;

— fərdi məlumatların emalına razılığı geri götürmək, habelə fərdi məlumatların emalının dayandırılması barədə sorğu göndərmək;

— şəxsi məlumatların işlənməsi zamanı Operatorun qanunsuz hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi barədə şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana və ya məhkəməyə müraciət etmək;

- Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

4.2. Fərdi məlumatların subyektləri aşağıdakılara borcludurlar:

— Operatora özünüz haqqında etibarlı məlumat vermək;

— şəxsi məlumatlarınızın dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə Operatora məlumat verin.

4.3. Operatorun razılığı olmadan özləri haqqında yalan məlumat və ya başqa bir şəxsi məlumat subyekti haqqında məlumat verən şəxslər Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

5. Şəxsi məlumatların emalı prinsipləri

5.1. Fərdi məlumatların emalı qanuni və ədalətli əsaslarla həyata keçirilir.

5.2. Şəxsi məlumatların emalı konkret, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərə nail olmaq ilə məhdudlaşır. Fərdi məlumatların toplanması məqsədləri ilə bir araya sığmayan fərdi məlumatların emalına icazə verilmir.

5.3. Emalı bir-biri ilə uyğun gəlməyən məqsədlər üçün həyata keçirilən fərdi məlumatları ehtiva edən məlumat bazalarının birləşdirilməsinə yol verilmir.

5.4. Yalnız emal məqsədlərinə cavab verən şəxsi məlumatlar emal edilir.

5.5. Emal edilən fərdi məlumatların məzmunu və həcmi emalın göstərilən məqsədlərinə uyğundur. İşlənmiş fərdi məlumatların onların emalının müəyyən edilmiş məqsədləri ilə bağlı artıqlığına yol verilmir.

5.6. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı fərdi məlumatların düzgünlüyü, onların yetərliliyi və zəruri hallarda fərdi məlumatların emalı məqsədləri ilə bağlılığı təmin edilir. Operator natamam və ya qeyri-dəqiq məlumatların silinməsi və ya dəqiqləşdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görür və/və ya onların həyata keçirilməsini təmin edir.

5.7. Fərdi məlumatların saxlanması, fərdi məlumatların saxlanması müddəti federal qanunla, müqavilə ilə müəyyən edilmədikdə, fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə tələb olunandan artıq olmayan fərdi məlumatların subyektini müəyyən etməyə imkan verən formada həyata keçirilir. şəxsi məlumatların subyekti tərəf, benefisiar və ya zamin olduğu. Federal qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, emal məqsədlərinə çatdıqdan sonra və ya bu məqsədlərə çatmaq zərurəti itirildikdə işlənmiş şəxsi məlumatlar məhv edilir və ya anonimləşdirilir.

6. Şəxsi məlumatların emalının məqsədləri

Emal məqsədiİstifadəçiyə vebsaytda olan xidmətlərə, məlumatlara və/və ya materiallara çıxışın təmin edilməsi
Şəxsi məlumatbrauzer, yer, sayta istinad mənbəyi
Hüquqi əsaslar27 iyul 2006-cı il tarixli N 149-FZ "İnformasiya, informasiya texnologiyaları və məlumatların mühafizəsi haqqında" Federal Qanun
Fərdi məlumatların emalı növləriŞəxsi məlumatların toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, toplanması, saxlanması, məhv edilməsi və şəxsiyyətsizləşdirilməsi

7. Şəxsi məlumatların emalı şərtləri

7.1. Fərdi məlumatların emalı fərdi məlumat subyektinin şəxsi məlumatlarının emalına razılığı ilə həyata keçirilir.

7.2. Fərdi məlumatların emalı Rusiya Federasiyasının beynəlxalq müqaviləsi və ya qanunu ilə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq, Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə operatora həvalə edilmiş funksiyaları, səlahiyyətləri və vəzifələri həyata keçirmək üçün lazımdır.

7.3. Şəxsi məlumatların emalı ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi, məhkəmə aktının icrası, Rusiya Federasiyasının icra icraatları haqqında qanunvericiliyinə uyğun olaraq icra edilməli olan başqa bir orqanın və ya vəzifəli şəxsin aktının icrası üçün lazımdır.

7.4. Fərdi məlumatların emalı fərdi məlumatların subyektinin tərəfi və ya benefisiar və ya təminatçısı olduğu müqavilənin icrası, habelə fərdi məlumat subyektinin təşəbbüsü ilə müqavilənin və ya müqavilənin bağlanması üçün zəruridir. şəxsi məlumatların subyekti benefisiar və ya zamin olacaq.

7.5. Fərdi məlumatların emalı operatorun və ya üçüncü şəxslərin hüquq və qanuni maraqlarını həyata keçirmək və ya fərdi məlumat subyektinin hüquq və azadlıqlarının pozulmaması şərti ilə sosial əhəmiyyətli məqsədlərə nail olmaq üçün zəruridir.

7.6. Fərdi məlumatların emalı həyata keçirilir, qeyri-məhdud sayda şəxslərə giriş fərdi məlumatların subyekti tərəfindən və ya onun tələbi ilə təmin edilir (bundan sonra ictimaiyyət üçün açıq olan fərdi məlumatlar).

7.7. Biz federal qanuna uyğun olaraq dərc edilməli və ya məcburi açıqlanmalı olan şəxsi məlumatları emal edirik.

8. Şəxsi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və emalının digər növləri qaydası

Operator tərəfindən emal edilən fərdi məlumatların təhlükəsizliyi fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl olunması üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin edilir.

8.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin şəxsi məlumatlara girişinin qarşısını almaq üçün bütün mümkün tədbirləri görür.

8.2. Mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı hallar və ya fərdi məlumatların subyektinin Operatora məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsinə razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, İstifadəçinin şəxsi məlumatları heç bir halda heç bir halda üçüncü şəxslərə verilməyəcək. mülki hüquq müqaviləsi üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmək.

8.3. Şəxsi məlumatlarda qeyri-dəqiqliklər aşkar edilərsə, İstifadəçi “Şəxsi məlumatların yenilənməsi” qeydi ilə Operatorun vpnmag.ru@gmail.com e-poçt ünvanına Operatora bildiriş göndərməklə onları müstəqil şəkildə yeniləyə bilər.

8.4. Fərdi məlumatların emalı müddəti, müqavilədə və ya mövcud qanunvericilikdə fərqli müddət nəzərdə tutulmadıqda, fərdi məlumatların toplandığı məqsədlərə nail olmaq ilə müəyyən edilir.
İstifadəçi istənilən vaxt Operatorun e-poçt ünvanına vpnmag.ru@gmail.com elektron poçtuna “Şəxsi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi. ”

8.5. Üçüncü tərəf xidmətləri, o cümlədən ödəniş sistemləri, rabitə və digər xidmət təminatçıları tərəfindən toplanan bütün məlumatlar bu şəxslər (Operatorlar) tərəfindən İstifadəçi Müqaviləsi və Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq saxlanılır və işlənir. Şəxsi məlumatların və/və ya müəyyən sənədlərin mövzusu. Operator üçüncü şəxslərin, o cümlədən bu bənddə göstərilən xidmət təminatçılarının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımır.

8.6. Fərdi məlumatların subyekti tərəfindən ötürülməsinə (girişin təmin edilməsi istisna olmaqla), habelə yayılmasına icazə verilmiş fərdi məlumatların emalına və ya işlənməsi şərtlərinə (giriş əldə etmək istisna olmaqla) müəyyən edilmiş qadağalar RF qanunu ilə müəyyən edilmiş dövlət, ictimai və digər ictimai maraqlar.

8.7. Fərdi məlumatları emal edərkən operator şəxsi məlumatların məxfiliyini təmin edir.

8.8. Operator fərdi məlumatları fərdi məlumatların saxlanması müddəti federal qanunla, müqavilə ilə müəyyən edilmədikdə, fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri ilə tələb olunan müddətdən artıq olmayan müddətdə fərdi məlumatların subyektini müəyyən etməyə imkan verən formada saxlayır. şəxsi məlumatların subyekti tərəf, benefisiar və ya zamindir.

8.9. Fərdi məlumatların emalının dayandırılması şərti fərdi məlumatların emalı məqsədlərinə nail olmaq, fərdi məlumat subyektinin razılığının müddətinin başa çatması, fərdi məlumatların subyektinin razılığını geri götürməsi və ya emalı dayandırmaq tələbi ola bilər. şəxsi məlumatların, habelə şəxsi məlumatların qanunsuz emalının müəyyən edilməsi.

9. Alınan şəxsi məlumatlarla Operator tərəfindən həyata keçirilən hərəkətlərin siyahısı

9.1. Operator şəxsi məlumatları toplayır, qeyd edir, sistemləşdirir, toplayır, saxlayır, dəqiqləşdirir (yeniləyir, dəyişir), çıxarır, istifadə edir, ötürür (yayır, təmin edir, daxil olur), şəxsiyyətsizləşdirir, bloklayır, silir və məhv edir.

9.2. Operator alınan məlumatı informasiya və telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə qəbul edərək və/və ya ötürmədən fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsini həyata keçirir.

10. Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi

10.1. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi üzrə fəaliyyətə başlamazdan əvvəl operator fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqana şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsini həyata keçirmək niyyəti barədə məlumat verməyə borcludur (belə bildiriş göndərilir). fərdi məlumatları emal etmək niyyəti barədə bildirişdən ayrıca).

10.2. Yuxarıda göstərilən bildirişi təqdim etməzdən əvvəl operator fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi planlaşdırılan xarici dövlətin orqanlarından, xarici fiziki şəxslərdən, xarici hüquqi şəxslərdən müvafiq məlumatları almağa borcludur.

11. Şəxsi məlumatların məxfiliyi

Operator və fərdi məlumatlara çıxışı olan digər şəxslər, federal qanunla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, fərdi məlumatların subyektinin razılığı olmadan şəxsi məlumatları üçüncü şəxslərə açıqlamamağa və ya yaymamağa borcludurlar.

12. Yekun müddəalar

12.1. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı vpnmag.ru@gmail.com elektron poçtu vasitəsilə Operatorla əlaqə saxlamaqla istənilən aydınlıq əldə edə bilər.

12.2. Bu sənəd Operatorun şəxsi məlumatların emalı siyasətində hər hansı dəyişikliyi əks etdirəcək. Siyasət yeni versiya ilə əvəz olunana qədər qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.

12.3. Siyasətin cari versiyası İnternetdə https://vpnmag.ru/privacy/ ünvanında sərbəst şəkildə mövcuddur.

Veb saytımızdakı hadisələri təhlil etmək üçün kukilərdən istifadə edirik ki, bu da bizə istifadəçi təcrübəsini təkmilləşdirməyə və daha uyğun məlumatlar təklif etməyə imkan verir.